Old school Easter eggs.

Writing Unit 12 Lớp 10 Trang 129

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Writing trang 129 SGK. Theo cặp, hãy dùng phần gợi ý dưới đây để viết thành cây hoàn chỉnh về Scott Joplin, một nhạc sĩ Mỹ nổi tiếng.

UNIT 12: MUSIC

WRITING (VIẾT)

 

Viết tiểu sử sơ lược.

Task 1: Theo cặp, hãy dùng phần gợi ý dưới đây để viết thành cây hoàn chỉnh về Scott Joplin, một nhạc sĩ Mỹ nổi tiếng.

Ví dụ: Scott was bom in Texas in 1886, into a poor but musical black family

1. He learned to play music when he was very young.

2. Scott learned to play the works of composers like Bach, Beethoven, and Mozart as well as to compose music.

3. He quickly became famous.

4. His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats which were known as Ragtime., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi ưa tự do với nguy hiểm hơn là hòa bình trong nô dịch.
I prefer liberty with danger than peace with slavery.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên