Pair of Vintage Old School Fru

Speaking Unit 8 Lớp 10 Trang 85

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 8 The Story of My Village Speaking trang 85 SGK. Dân làng Hà Xuyên đang thảo luận kế hoạch cải thiện cuộc sống ở làng. Hãy ghép mỗi kế hoạch đó với kết quả có thể đạt được.

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Dân làng Hà Xuyên đang thảo luận kế hoạch cải thiện cuộc sống ở làng. Hãy ghép mỗi kế hoạch đó với kết quả có thể đạt được.

1 -b

2-g

3-d

4 - e

5 - f

6 - c, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thứ đáng giá nhất của mọi sự giáo dục là khiến bản thân bạn làm điều mình làm khi đến lúc cần làm, dù bạn có thích hay không.
The most valuable of all education is the ability to make yourself do the thing you have to do, when it has to be done, whether you like it or not.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên