Old school Swatch Watches

Unit 6: An Excursion (Một Chuyến Du Ngoạn)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 6: An Excursion (Một Chuyến Du Ngoạn). Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai gần; một kế hoạch tương lai đã được sắp xếp để thực hiện. I am taking a French course this semester (Tôi sẽ học tiếng Pháp ở học kỳ này - Tôi đã đăng ký)

UNIT 6: AN EXCURSION 

(MỘT CHUYẾN DU NGOẠN)

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 6 Lớp 10 Trang 62

 Speaking Unit 6 Lớp 10 trang 66

 Listening Unit 6 Lớp 10

 Writing Unit 6 Lớp 10

 Language Focus Unit 6 Lớp 10 Trang 71

 

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người trở nên mạnh mẽ nhờ vượt qua trở ngại sở hữu thứ sức mạnh duy nhất có thể vượt qua nghịch cảnh.
One who gains strength by overcoming obstacles possesses the only strength which can overcome adversity.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên