Ring ring

Listening Unit 11 Lớp 10 Trang 115

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks Listening trang 115 SGK. Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces.

UNIT 11: NATIONAL PARKS

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo nhóm, các em hãy hỏi và trả lời các câu hỏi sau.

a. Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres south west of Ha Noi.

b. Over 200 square kilometres.

c. The best time to visit Cuc Phuong National Park is during the dry season.

d. Butterflies, caves, hike mountain and the 1,000-year-old tree can be seen in Cuc Phuong National Park.

While you listen, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.
On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên