80s toys - Atari. I still have

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 2

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Còn thế lực nào mạnh mẽ hơn tình yêu?
What force is more potent than love?
Igor Stravinsky
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên