Ôn tập động vật không xương sống
I. TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG


Ôn tập động vật không xương sống


□   Ví dụ để nêu lên tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người.


–     Làm thực phẩm: tôm, cua, mực, vẹm.


–     Có giá trị xuất khẩu: tôm, mực.


–     Có giá trị dinh dưỡng, chữa bệnh: ong, mật ong.


–    Tuy nhiên, cũng có một sô’ động vật không xương sống gây hại cho cây trồng (ốc sên, nhện đỏ, sâu hại…) và một số gây hại cho người và động vật (sán dây, giun đũa, chấy,…).

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn bằng cách mà bạn đón nhận nó.
The happiness of this life depends less on what befalls you than the way in which you take it.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t