Disneyland 1972 Love the old s

Ôn tập động vật không xương sống
I. TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG


Ôn tập động vật không xương sống


□   Ví dụ để nêu lên tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người.


–     Làm thực phẩm: tôm, cua, mực, vẹm.


–     Có giá trị xuất khẩu: tôm, mực.


–     Có giá trị dinh dưỡng, chữa bệnh: ong, mật ong.


–    Tuy nhiên, cũng có một sô’ động vật không xương sống gây hại cho cây trồng (ốc sên, nhện đỏ, sâu hại…) và một số gây hại cho người và động vật (sán dây, giun đũa, chấy,…).

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn có thể tưởng tượng, bạn có thể đạt được nó. Nếu bạn có thể ước mơ, bạn có thể trở thành nó.
If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên