Ôn tập động vật không xương sống
I. TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG


Ôn tập động vật không xương sống


□   Ví dụ để nêu lên tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người.


–     Làm thực phẩm: tôm, cua, mực, vẹm.


–     Có giá trị xuất khẩu: tôm, mực.


–     Có giá trị dinh dưỡng, chữa bệnh: ong, mật ong.


–    Tuy nhiên, cũng có một sô’ động vật không xương sống gây hại cho cây trồng (ốc sên, nhện đỏ, sâu hại…) và một số gây hại cho người và động vật (sán dây, giun đũa, chấy,…).

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết bao nhiêu kẻ cô độc trên thế gian đã biết đến nghĩa vụ giản đơn của tình bằng hữu và sự an ủi giữa người với người, ở trong bệnh viện.
How many desolate creatures on the earth have learnt the simple dues of fellowship and social comfort, in a hospital.
Elizabeth Barrett Browning
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid