Old school Swatch Watches

Unit 9: Natural Disasters (Thiên Tai)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cho dù một người có mặc áo đẹp, nếu anh ta sống yên bình; và tử tế, bình tĩnh, có đức tinh và trong sáng; và nếu anh ta không làm hại sinh linh nào, đó là con người thánh thiện.
Although a man may wear fine clothing, if he lives peacefully; and is good, self
possessed, has faith and is pure; and if he does not hurt any living being, he is a holy man.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên