Old school Easter eggs.

Unit 8 Celebrations: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 93 unit 8 celebrations speaking. Read the following situations with a partner, then give and respond to appropriate compliments.

UNIT 8 CELEBRATIONS (LỄ KỈ NIỆM)

SPEAKING (NÓI)

 

This is how to give and respond to compliments. (Đây là cách nói lời khen và đáp lại lời khen tặng)

Give a compliment (Đưa ra lời khen) Respond to a compliment (Đáp lại lời khen)

       Well done. (Tốt lắm)                       Thanks. (Cảm ơn)

Thats a great/an excellent...              It's nice of you to say so.

(Quả là một... tuyệt vời)                  (Bạn thật dễ thương khi nói thế)

Let me congratulate you on ...         That's very kind of you

(Để tôi chúc mừng bạn về...)           (Bạn thật tử tế), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới không có tình yêu là thế giới đã chết.
A loveless world is a dead world.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên