Duck hunt

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.ETILEN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 3, 4 trang 119 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.ETILEN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 3, 4 trang 119 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Etilen

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ


Etilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.


II. CẤU TẠO PHÂN TỬ


Trong phân tử etilen C2H4, có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon.


Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kêt này dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.


Những hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi như etilen gọi là anken, có công thức chung CnH2n với n > 2.


III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC


1) Tác dụng với oxi:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau.
The injuries we do and the injuries we suffer are seldom weighed on the same scales.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên