Old school Easter eggs.

Bài 2: Một số oxit quan trọng (giải bài tập số 1, 2, 3, 4)
Dưới đây là chi tiết cách giải bài 1, 2, 3, 4 thuộc bài một số oxit quan trọng trong chương I các loại hợp chất vô cơ. 


Tóm tắt lý thuyết : Một số oxit quan trọng

I. CANXI OXIT CAO


1. Tính chất hóa học


CaO (vối sống) là một oxit bazơ tan trong nước và phản ứng với nước, có những tính chất hóa học sau:


a) Tác dụng với nước: CaO  +  H2O → Ca(OH)2


Phản ứng của canxi oxit với nước gọi là phản ứng tôi vôi; chất Ca(OH)2 tạo thành gọi là vôi tôi, là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước, phần tan tạo thành dung dịch bazơ còn gọi là nước vôi trong.


b) Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.


Thí dụ: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O


c) Tác dụng với oxit axit tạo thành muối., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đẩy tình bạn ra khỏi cuộc sống của mình, chẳng khác gì đẩy mặt trời ra khỏi thế giới này.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên