Insane

Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố tiếp theo (1)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 42 địa lí tỉnh thành phố tiếp theo (1) trong sách giáo khoa. Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của dân cư và lao động trong việc phát triển kinh tế — xã hội.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 42: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ)

TIẾP THEO

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày được đặc điểm dân cư: số dân, sự gia tăng, cơ cấu dân số, phân bố dân cư.

- Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của dân cư và lao động trong việc phát triển kinh tế — xã hội.

- Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của địa phương.

- Phân tích sô" liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm dân cư, kinh tế của tỉnh (thành phố).

 

II. GỢl Ý THỰC HIỆN (theo ở SGK), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có lẽ sự bình đẳng là quyền của con người, nhưng không thế lực nào trên trái đất này từng có thể biến nó thành sự thật.
Equality may perhaps be a right, but no power on earth can ever turn it into a fact.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên