Ring ring

Chương I – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 16 đến 19 – Trang 75

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 16 đến 19 – Trang 75


16. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.









Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 16 đến 19 – Trang 75


Chương I – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 16 đến 19 – Trang 75


Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 16 đến 19 – Trang 75


18. Chứng minh định lí ” Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân” qua bài toán sau : Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AC = BD. Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng DC tại E. Chứng minh rằng :


a) ΔBDE là tam giác cân.


b) ΔACD = ΔBDC.



, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới dường như luôn đầy người tốt

thậm chí ngay cả khi giữa họ là quỷ dữ.
The world seems full of good men

even if there are monsters in it.
Bram Stoker
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên