Duck hunt

Chương III – Tiết 5 : Trường hợp đồng dạng thứ nhất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 29, 30, 31 – Trang 74, 75

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 29, 30, 31 – Trang 74, 75


29. Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ có kích thước như trong hình 35.

Chương III – Tiết 5 : Trường hợp đồng dạng thứ nhất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 29, 30, 31 – Trang 74, 75


a) ΔABC và ΔA’B’C’ có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ?


b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.


Hướng dẫn giải


Chương III – Tiết 5 : Trường hợp đồng dạng thứ nhất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 29, 30, 31 – Trang 74, 75


Chương III – Tiết 5 : Trường hợp đồng dạng thứ nhất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 29, 30, 31 – Trang 74, 75


30. Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 55cm.


Hãy tính độ dài các cạnh của tam giác A’B’C’ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm thế nào để có, để giữ, và để tìm lại hạnh phúc thực ra đối với hầu hết người đời ở mọi thời đại là động lực bí mật của tất cả những gì họ làm, và tất cả những gì họ sẵn sàng chịu đựng.
How to gain, how to keep, how to recover happiness is in fact for most men at all times the secret motive of all they do, and of all they are willing to endure.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên