CHƯƠNG III – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 14 – Trang 63, 64

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 14 – Trang 63, 64


10. Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B’, C’ và H’ (h. 16).

a) Chứng minh rằng :


CHƯƠNG III – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 14 – Trang 63, 64


b) Áp dụng : Cho biết AH’ = 1/3 AH và diện tích tam giác ABC là 67, 5cm². Tính diện tích tam giác ABC.


CHƯƠNG III – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 14 – Trang 63, 64


Hướng dẫn giải


a) Vì B’C’ // BC nên ta có :


CHƯƠNG III – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 14 – Trang 63, 64


Trong ΔABH có BH’ // BH do đó :, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua.
Phủ để trừu tân.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.