XtGem Forum catalog

Unit 16: Inventions – Các phát minh. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 151 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 16: Inventions – Các phát minh. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 151 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 151 SGK)

Đề bài:


Listen and fill in the gaps in these sentences.


(Nghe và điền vào chỗ trống trong những câu sau đây):


a)  Papermaking is a (1)_______ process.


b)  The procedure is almost the (2) _____ as it was (3) ________ years ago.


c) The pulp vat is on the (4)________ of the machine.


d)  The papermaking machine has a lot of (5)_______ .


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều đó sản sinh ra lòng yêu nước
và chiến tranh.
Each nation feels superior to other nations. That breeds patriotism
and wars.
Dale Carnegie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên