XtGem Forum catalog

Bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 41 địa lí tỉnh (thành phố) trong SGK. Ý nghĩa của khoáng sản đối với sự phát triển các ngành kinh tế. Kết luận: Nhận xét chung về đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của hoàn cảnh tự nhiên tới đời sống, kinhh tế - xã hội.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 41: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ)

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Nhận biết vị trí địa lí và ý nghĩa của nó đối với phát triển kinh tế - xã hội

- Nêu được giới hạn, diện tích của tỉnh (thành phố); các đơn vị hành chính và trung tâm kinh tế chính trị cúa tỉnh (thành phố).

- Trình bày được đặc điểm cua địa hình, khí hậu, thuỷ văn, đất, thực vật, khoáng sản của tính (thành phố).

- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (thành phố).

- Xác định trên bán đồ vị trí địa lí của tỉnh (thành phố).

- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm tự nhiên của tinh (thành phố).

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.
If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên