Ring ring

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học 2015-2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học 2015-2016

Đề thi và đáp án đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học 2015-2016.

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 8

Ngày kiểm tra:……………………………..

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

I. Đọc hiểu văn bản- Tiếng Việt: (5.0 điểm)

Câu 1: Hãy nêu chủ đề của văn bản “ Tôi đi học” bằng một câu ngắn gọn (1.0đ).

Câu 2: Tóm tắt đoạn trích “ Tức nước vỡ bở” bằng một đoạn văn khoảng 4-5 dòng. (2.0 đ)

Câu 3: Thế nào là từ ngữ địa phương? Cho 1 ví dụ. (1.0 đ)

Câu 4: Chỉ ra trợ từ, thán từ và tình thái từ trong đoạn trích sau:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy luôn đi quá xa, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật.
Always go too far, because that's where you'll find the truth.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên