pacman, rainbows, and roller s

Lịch Sử 7- Bài 20 -NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)- KINH TẾ - XÃ HỘI (phần 2)Sử 7- Bài 20 -NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)- KINH TẾ - XÃ HỘI (phần 2)

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI .1. Kinh tế :* Nông nghiệp :-Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng .Kêu gọi nhân dân phiêu tán về quê làm ruộng .-Đặt cơ quan chuyên trách nông nghiệp như Khuyến nông sứ , Hà đê sứ , Đồn điền sứ .Chia ruộng đất theo phép quân điền .-Cấm giết trâu bò , cấm điều phu vào lúc gặt , cấy .Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển .Lịch Sử 7- Bài 20 -NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)- KINH TẾ - XÃ HỘI (phần 2)Điện Kính Thiên - Thời LêLịch Sử 7- Bài 20 -NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)- KINH TẾ - XÃ HỘI (phần 2)Toàn cảnh Điện Kính Thiên trong thành Hà Nội

* Công thương nghiệp :-Nghề thủ công truyền thống phát triển như kéo tơ, dệt lụa , làm đồ gốm, rèn sắt , nhiều làng thủ công ra đời . Thăng Long có 36 phường thủ công .Các làng thủ công chuyên nghiệp , và phường thủ công chuyên nghiệp ra đời như đồ gốm Bát Tràng ;đúc đồng ở Đại Bái ; rèn sắt ở Văn Chàng ; dệt vải lụa ở Nghi Tâm ; làm giấy ởYên Thái; phường Hàng Đào nhuộm điều .-Xưởng thủ công nhà nước gọi là Bách tác sản xuất đồ dùng cho nhà vua , vũ khí . đóng thuyền , đúc tiền đồng .-Buôn bán: khuyến khích lập chợ mới , buôn bán với người nước ngòai ở Vân Đồn , Vạn Ninh ( Quảng Ninh ), Hội Thống ( Nghệ An), Lạng Sơn , Tuyên Quang-Với chính sách và biện pháp tích cực của nhà nước , nhân dân cần cù lao động , nên kinh tế phục hồi và phát triển.2.Xã hội:Thời Lê sơ có 2 giai cấp chính là :+ Phong kiến gồm vua, quan , địa chủ .+ Giai cấp nông dân chiếm đại đa số có rất ít hoặc không có ruông đất .+ Các tầng lớp khác như thương nhân ,thợ thủ công , nô tì …, nhà nước hạn chế nuôi nô tì , nên nô tì trong xã hội giảm dần và bị xóa bỏ .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian đã mất không bao giờ tìm lại được.
Lost time is never found again.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên