pacman, rainbows, and roller s

Bài 3 : Quần cư, đô thị hóa

HocTap321 hướng dẫn giải Bài 3 : Quần cư, đô thị hóa sgk lịch sử 7

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không có cuộc sống bên trong là nô lệ của môi trường bên ngoài.
The man who has no inner
life is a slave to his surroundings.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên