XtGem Forum catalog

Đề và đáp án đề kiểm tra kì 1 Tiếng Anh 7 Thanh Oai – Hà Nội năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề kiểm tra kì 1 Tiếng Anh 7 Thanh Oai – Hà Nội năm 2015

Đề và đáp án môn Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 năm 2015 Thanh Oai – Hà Nội. Đề thi gồm 6 câu. Thời gian làm bài 45 phút. Thầy cô và các em tham khảo dưới đây.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN THANH OAI

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN: TIẾNG ANH 7

Thời gian làm bài 45 phút

I. Choose the word that has the underline part pronounced differently from the others (1m):

1. a) meet      b) street         c) volunteer         d) free

2. a) lunch     b) couch          c) change             d) chemistry

3. a) teenager  b) get            c) guitar               d) game, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy lôi ý nghĩ rời khỏi những điều phiền muộn... bằng tai, bằng gót chân, hay bằng bất cứ cách nào mà bạn làm được.
Drag your thoughts away from your troubles... by the ears, by the heels, or any other way you can manage it.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên