pacman, rainbows, and roller s

Chương II: Nhiệt học – Sự nóng chảy, sự đông đặc(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 6 trang 78 79
Chương II: Nhiệt học – Sự nóng chảy, sự đông đặc(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 6 trang 78 79


Bài C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Hướng dẫn giải:


800C


 


Bài C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?


– Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;


– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;


– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15;


Hướng dẫn giải:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kinh nghiệm chỉ dạy cho những ai có thể dạy dỗ.
Experience teaches only the teachable.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên