Phần hình học – Ba điểm thẳng hàng – Hướng dẫn giải bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 SGK TOán 6 trang 106

Phần hình học – Ba điểm thẳng hàng – Hướng dẫn giải bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 SGK TOán 6 trang 106


8.

Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hảng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.


Phần hình học – Ba điểm thẳng hàng – Hướng dẫn giải bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 SGK TOán 6 trang 106


Giải: Ba điểm A,B,C thẳng hàng; ba điểm A,M,N không thẳng hàng.


9. Xem hình 11và gọi tên:


a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.


b, Hai bộ ba điểm không thẳng hàng


Phần hình học – Ba điểm thẳng hàng – Hướng dẫn giải bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 SGK TOán 6 trang 106


Giải:, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu ....Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have