80s toys - Atari. I still have

Cấu trúc đề thi Anh lớp 6 giữa kì 2 (Chương trình cũ và thí điểm)

HocTap321 chia sẻ Cấu trúc đề thi Anh lớp 6 giữa kì 2 (Chương trình cũ và thí điểm)

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6 (CŨ) 

1. Vocabulary relating to unit 9-13

2. Grammar and Language focus

– Tenses: Present simple; Present progressive;

– Adjectives; Adverbs

– Polite requests: Would you…? / Do you like …?

– Quantifiers: some, any

– Partitives: a bottle of, a can of …

– Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.
Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên