Bài 1: Các hạt sơ cấp (Giải bài tập 1, 2, 3)
ĐỀ BÀI


Câu 1: So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân Bài 1: Các hạt sơ cấp (Giải bài tập 1, 2, 3)

Câu 2: Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?


Câu 3: Phân loại các tương tác sau:


a) Lực ma sát;


b) Lực liên kết hóa học;


c) Trọng lực


d) Lực Lo- ren;


e) Lực hạt nhân


f) Lực liên kết trong phân rã β., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì, anh sẽ trở thành cái đó.
A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt