Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thỗ nông nghiệp

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 27 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thỗ nông nghiệp (bài 39 SGK nâng cao).

BÀI 27: GIẢI BÀI TẬP VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ

 ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỖ NÔNG NGHIỆP

(Bài 39 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 106 SGK địa lý 10: Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kỉnh tế và đời sống xã hội.

Trả lời

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đời sống xã hội:

- Cung cấp lương thực - thực phẩm cho con người., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bình đẳng là cơ sở vững chắc của tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t