Insane

Unit 14: International Organizations (Tổ Chức Quốc Tế)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn giấu bí mật của thời gian.
It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.
William Carlos Williams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên