XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 5 Lớp 12 Trang 58

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 5 Higher Education Language Focus trang 58 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ ôn lại câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 nhé.

UNIT 5: HIGHER EDUCATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Stress in more than three-syllable words

* Grammar: Conditional Sentences

Exercise 1. Dùng câu điều kiện loại I đê hoàn chỉnh các câu sau.

Đáp án.

1. If you fail the GCSE examination, you will not be able to take the entrance examination to the university.

2. You won’t be able to get into the examination room if you are 10 minutes late.

3. If you don’t send the application form on time, you will not be able to take the entrance exam., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người hạnh phúc mong mọi người hạnh phúc. Khi ta càng nhận hưởng thụ, hạnh phúc càng vĩnh viễn xa rời ta. Hạnh phúc duy nhất lâu bền là lòng kiên nhẫn, nhiệt tình theo đuổi chân lý. Hạnh phúc luôn ở nơi ta có thể đạt tới được. Ta chỉ cần thò tay ra sẽ bắt được nó.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên