XtGem Forum catalog

Tiếng Anh

Listening Unit 2 Lớp 12 Trang 24

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Listening trang 24 SGK. Nghe và điền thông tin còn thiếu vào c

Speaking Unit 2 Lớp 12 Trang 22

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Speaking trang 22 SGK. Theo cặp, các em đọc các ý cho sẵn về m

Reading Unit 2 Lớp 12 Trang 20

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 2 Cultural Diversity Reading trang 20 SGK. Người Mỹ và người châu Á, về mặt truyền

Unit 2: Cultural Diversity (Đa Dạng Văn Hóa)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 2 Cultural Diversity (Đa Dạng Văn Hóa). Trong phần ngữ pháp chúng ta ôn Present per

Language Focus Unit 1 Lớp 12 Trang 18

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Language Focus trang 18 SGK. Chọn nhóm từ thích hợp nhất trong mỗi câu. Các bạn cùn

Writing Unit 1 Lớp 12 Trang 17

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Writing trang 17 SGK. Theo nhóm, cho biết các qui tắc trong gia đình em. Thảo luận

Listening Unit 1 Lớp 12 Trang 16

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Listening trang 16 SGK. Nghe bài hội thoại giữa Paul và Andrea, và cho biết những c

Speaking Unit 1 Lớp 12 Trang 15

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Speaking trang 15 SGK. Đọc các câu sau đây và chọn câu nào có thê áp dụng cho gia đ

Reading Unit 1 Lớp 12 Trang 12

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Reading trang 12 SGK. Gia đình tôi có nãm người: Bổ mẹ tôi, hai em trai và tôi. Mẹ

Unit 1: Home Life (Cuộc Sống Gia Đình)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life (Cuộc Sống Gia Đình). Trong bài này chúng ta sẽ học quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn
Ngẫu Nhiên