Old school Swatch Watches

Chương VI – Tiết 5 : Bài luyện tập 8 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 151
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 151


Chương VI – Tiết 5 : Bài luyện tập 8 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 151

2. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4


a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng


b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng, biết dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1 g/cm3.


Hướng dẫn giải


Chương VI – Tiết 5 : Bài luyện tập 8 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 151


Chương VI – Tiết 5 : Bài luyện tập 8 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 151


4. Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.


a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người không chết khi nên chết mà khi có thể chết.
A person doesn't die when he should but when he can.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên