XtGem Forum catalog

Chương VI – Tiết 5 : Bài luyện tập 8 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 151
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 151


Chương VI – Tiết 5 : Bài luyện tập 8 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 151

2. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4


a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng


b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng, biết dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1 g/cm3.


Hướng dẫn giải


Chương VI – Tiết 5 : Bài luyện tập 8 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 151


Chương VI – Tiết 5 : Bài luyện tập 8 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 151


4. Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.


a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Được hạnh phúc cho thời điểm này.
Thời điểm này là cuộc sống của bạn.
Be happy for this moment. This moment is your life.
Omar Khayyam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên