Ring ring

Reading Unit 15 Lớp 11 Trang 166

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh 11 Unit 15 Space Conquest Reading trang 166 SGK. Dựa vào bài đọc chúng ta có thể hiểu sâu hơn về khám phá của nhân loại về vũ trụ nhé các bạn.

UNIT 15: SPACE CONQUEST

READING (ĐỌC)

 

Before you read.

* Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi.

ĐÁP ÁN

1. The first human to fly into space is Yuri Alekseyevich Gagarin.

2. The first humans to set foot on the moon are Neil Amstrong and Buzz Aldrin.

3. The first Vietnamese to fly into space is Pham Tuan.

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều ta tìm kiếm ta sẽ tìm thấy; điều ta trốn tránh sẽ trốn tránh ta.
What we seek we shall find; what we flee from flees from us.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên