Teya Salat

Speaking Unit 14 Lớp 11 Trang 157

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Speaking trang 157 SGK.

UNIT 14: RECREATION

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Ghi (A) vào nhóm từ tỏ ỷ tán thành, (D) vào nhóm từ tỏ ỷ phản đổi.

ĐÁP ÁN

1. A    2. D    3. A     4. A     5. D    6. A    7. A

Task 2. Theo cặp, luyện tập đoạn hội thoại mẫu, lần lượt đổi vai luyện đọc đoạn hội thoại.

Bài dịch 

A: Let’s go camping.

B: Yes. let's do that. Then we can rest and enjoy ourselves in the quiet countryside., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.
Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên