Polly po-cket

Khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán, Văn năm 2015-2016 Kim Sơn

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không còn có thể dừng lại để ngạc nhiên hay say mê kính sợ cũng như người đã chết; mắt anh ta nhắm lại rồi.
He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead; his eyes are closed.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên