Duck hunt

Chương 5. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 166 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  166  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Khí lý tưởng là gì?


Câu 2: Lập phương trình trạng thái của khí lý tưởng.


Câu 3: Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí.


Câu 4: Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với các phương trình tương ứng ghi bên phải.

Chương  5. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  166  SGK Vật Lý lớp 10


Câu 5: Trong hệ tọa độ (V, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp ?


A. Đường thẳng song song với trục hoành.


B. Đường thẳng song song với trục tung.


C. Đường hypebol., , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc.
Only a fool expects to be happy all the time.
Robertson Davies
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên