Speaking Unit 4 Lớp 10 Trang 14

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 4 Special Education Speaking trang 47 SGK. Các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn dưới đây đã bị xóa đi. Hãy cùng với bạn em điền vào chỗ trống câu hỏi đúng.

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

SPEAKING (NÓI)

 

 

Task 1: Các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn dưới đây đã bị xóa đi. Hãy cùng với bạn em điền vào chỗ trống câu hỏi đúng.

A - 4 ;     B- 1 ;     C-2 ;    D-6 ;    E-3 ;    F-5 ;    G-7 

Task 2: Hãy phỏng vấn bạn em, dùng các câu hỏi ở bài tập 1.

Task 3: Em hãy cho cả lớp biết những gì em biết về người bạn em phỏng vấn.

My partner is Hao. He attended Quang Trung Lower-secondary school. He had to learn so many things even unnecessary subjects as he told. He had four or five class-periods every school dat and a lot of homework. About tests and examinations, he had different kinds of them. He said he didn’t like some activities at school, especially unnecessary subjects, which only wasted time and money. School children didn’t benefit anything from these subjects. But one thing he valued was the friendship among his schoolfellows.   

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 4 Lớp 10 Trang 44, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong yêu đương cũng như ở trong giấc mộng, không có gì gọi là không thể được.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt