Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 35 vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trang 137 SGK.

BÀI 43: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

(Bài 48 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 137 SGK địa lý 10: Thế nào là ngành dịch vụ? Nêu sự phân loại và ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối vởi sản xuất và đời sống xã hội.

Trả lời

- Dịch vụ là tất cả các ngành không thuộc khu vực I và khu vực II, đó là các ngành không trực tiếp tạo ra của cải vật chất mà phục vụ yêu cầu trong sản xuất và phục vụ nhu cầu trong đời sống xã hội.

Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Giải bài tập 2 trang 137 SGK địa lý 10: Trình bày tình hình phát triển của các ngành dịch vụ trên thế giới.

Trả lời, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trái tim bạn tan vỡ vẫn là chưa đủ bởi giờ trái tim ai cũng tan vỡ.
It isn't enough for your heart to break because everybody's heart is broken now.
Allen Ginsberg
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên