XtGem Forum catalog

Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ ban cơ bản và nâng cao. Thể hiện qui mô: các ngôi sao có kích thước khác nhau thể hiện công suất khác nhau của các nhà máy điện. Vòng tròn có kích thước khác nhau thể hiện hiệu điện thế khác nhau của các trạm điện.

BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

(Bài 2 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG ĐẢN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 9 SGK địa lý 10: Các đổi tượng địa lí trên hình 2.2 được biểu hiện bằng các phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lí?

Trả lời

- Các nhà máy điện và các trạm điện được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu.

- Phương pháp này thể hiện được vị trí và tên đối tượng, qui mô và chất lượng đổi tượng:

+ Thể hiện vị trí và tên các nhà máy diện, vị trí các trạm điện.

+ Thể hiện qui mô: các ngôi sao có kích thước khác nhau thể hiện công suất khác nhau của các nhà máy điện. Vòng tròn có kích thước khác nhau thể hiện hiệu điện thế khác nhau của các trạm điện., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mực có thể tẩy được nhưng ký ức thì không thể xóa nhòa theo thời gian.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên