Old school Swatch Watches

Thực hành xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế - xã hội

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 38 thực hành xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế - xã hội. Các nước có thu nhập thấp: Tỉ trọng nông nghiệp còn cao tương đương với tỉ trọng của công nghiệp, hai ngành này chiếm tới 50% GDP; ngành dịch vụ chiếm 50% GDP.

BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ

ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

(Ban nâng cao)

 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI THỰC HÀNH

1) Vẽ biểu đồ và nêu nhận xét

a) Vẽ biểu đồ

Thực hành xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế - xã hội

Biểu đồ thễ hiện cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nước năm 2004

b) Nhận xét:



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tầm thuật quý nhất là sáng suốt. Tướng mạo quý nhất là chính đại. Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, chân thật.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên