Duck hunt

Tham khảo Đáp án đề KSCL đầu năm toán lớp 12 trường THPT Hàn Thuyên

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra lại có nhiều mặt đến thế. Có rất nhiều người, nhưng còn có nhiều khuôn mặt hơn, vì mỗi người có tới vài khuôn mặt.
I have never been aware before how many faces there are. There are quantities of human beings, but there are many more faces, for each person has several.
Pierre Reverdy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên