Insane

Động từ bất qui tắc Begin trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Begin trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Begin

  • Bắt đầu, khởi đầu

Cách chia động từ bất qui tắc Begin

Động từ nguyên thể Begin
Quá khứ Began
Quá khứ phân từ Begun
Ngôi thứ ba số ít Begins
Hiện tại phân từ/Danh động từ Beginning

Các động từ bất qui tắc khác có mẫu tương tự

Các động từ với qui tắc giống như: Ring-Rang-Rung (I A U)

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Drink Drank Drunk
Ring Rang Rung
Shrink Shrank Shrunk
Sing Sang Sung
Sink Sank Sunk
Spin Spun/Span Spun
Spring Sprang Sprung
Stink Stank Stunk
Swim Swam Swum
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên