Chương IV: Công thức nghiệm thu gọn – Hướng dẫn giải bài tập 17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 49

Hướng dẫn giải bài tập Công thức nghiệm thu gọn – SGK toán 9 cơ bản (bài 17,18,19 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 49)


Bài 17. (Hướng dẫn giải trang 49 SGK Đại số 9 tập 2)


Xác định a, b’, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

a) 4x2 + 4x + 1 = 0;                              b) 13852x2 – 14x + 1 = 0;


c) 5x2 – 6x + 1 = 0;                              d) -3x2 + 4√6x + 4 = 0.


Hướng dẫn giải:


a) 4x2 + 4x + 1 = 0  có a = 4, b = 4, b’ = 2, c = 1


∆’ = 22 – 4 . 1 = 0: Phương trình có nghiệm kép


x1 = x2 = -1/2


b) 13852x2 – 14x + 1 = 0 có a = 13852, b = -14, b’ = -7, c = 1


∆’ = (-7)2 – 13852 . 1 = 49 – 13852 < 0, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta hi sinh bản thân để có được tất cả. Rồi khi có tất cả người ta lại hối hả tìm lại bản thân.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches