Old school Swatch Watches

Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 6.7.8 SGK lớp 9 trang 10

Hướng dẫn giải bài tập Căn thức bậc hai – SGK toán 9 cơ bản (bài 6.7.8 trang 10)


Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 10 SGK Giải tích 9 cơ bản)


Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 6.7.8 SGK lớp 9 trang 10b) √-5a;


c) Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 6.7.8 SGK lớp 9 trang 10d) Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 6.7.8 SGK lớp 9 trang 10


Hướng dẫn giải: 


a) Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 6.7.8 SGK lớp 9 trang 10có nghĩa khi a/3 ≥ 0 vì 3 > 0 nên a ≥ 0.


b) √-5a có nghĩa khi -5a ≥ 0 hay khi a ≤ 0.


c) Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 6.7.8 SGK lớp 9 trang 10có nghĩa khi 4 – a ≥ 0 hay khi a ≤ 4.


d) Chương I: Căn thức bậc hai – Hướng dẫn giải bài tập 6.7.8 SGK lớp 9 trang 10có nghĩa khi 3a + 7 ≥ 0 hay khi a ≥ -7/3


Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 10 SGK Giải tích 9 cơ bản), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó.
A persons gets out of life what he or she puts in it.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên