pacman, rainbows, and roller s

Chương II: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a≠0) – Hướng dẫn giải bài tập 15,16,17,18,19 SGK lớp 9 trang 51

Hướng dẫn giải bài tập Đồ thị của hàm số y = ax + b (a≠0) – SGK toán 9 cơ bản (bài 15,16,17,18,19 trang 51)


Bài 15. (Hướng dẫn giải trang 51 SGK Đại số 9 cơ bản)


a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x; y = 2x + 5; y = -1/2x và y = -1/2x + 5 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không ? Vì sao ?


Hướng dẫn giải:


a.


Chương II: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a≠0) – Hướng dẫn giải bài tập 15,16,17,18,19 SGK lớp 9 trang 51


b.


Bốn đường thẳng đã cho ở trên cắt nhau tại các điểm O, A, B, C.


– Vì đường thẳng y = 2x song song với đường thẳng y = 2x + 5 và đường thẳng y = -1/2x. Song song với đường thẳng y = -1/2x + 5.


Do đó, tứ giác OABC là hình bình hành (vì chúng có 2 cặp cạnh đối song song)., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc là tự thấy ở mình một linh hồn trong sạch.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên