Insane

Chương II: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau – Hướng dẫn giải bài tập 24,25,26 SGK lớp 9 trang 55

Hướng dẫn giải bài tập Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau – SGK toán 9 cơ bản (bài 24,25,26 trang 55)


Bài 24. (Hướng dẫn giải trang 55 SGK Đại số 9 cơ bản)


Cho hai hàm số bậc nhất y = 2x + 3k và y = (2m + 1)x + 2k – 3.

Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số là:


a. Hai đường thẳng cắt nhau;


b Hai đường thẳng song song với nhau;


c. Hai đường thằng trùng nhau.


Hướng dẫn giải:


a) Hai đường thẳng y = 2x + 3k và y = (2m + 1)x + 2k – 3 cắt nhau khi 2m + 1 ≠ 2 hay m ≠ 1/2, k tùy ý.


b) Hai đường thẳng y = 2x + 3k và y = (2m + 1)x + 2k – 3 song song với nhau khi 2m + 1 = 2 và 3k ≠ 2k – 3 hay khi m = 1/2 và k ≠ -3.


c) Hai đường thẳng y = 2x + 3k và y = (2m + 1)x + 2k – 3  trùng nhau khi 2m + 1 = 2 và 3k = 2k – 3 hay khi m = 1/2 và k = -3., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mọi người đều hấp thụ được hai thứ giáo dục, một thứ là do người khác tạo ra, còn một thứ quan trọng hơn nhiều là do chính mình tự tạo ra cho mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên