Snack's 1967

Sử 9- Bài 2 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX (Sử 9- Bài 2 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX ( 1975-1991).

I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên Bang Xô Viết :* Hoàn cảnh :- Năm 1973 khủng hoảng dầu mỏ thế giới dẫn đến cuộc khủng hỏang chung của thế giới . Thế giới yêu cầu đổi mới , thích nghi về kinh tế ,chính trị ,xã hội trước sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật và xu hướng quốc tế hóa cao .- Trong khi đó những nhà lãnh đạo Xô Viết chủ quan cho rằng quan hệ sản xuất XHCN không chịu tác động chung . Mô hình cơ chế cũ của CNXH ở Liên Xô không còn phù hợp , vì đã không tiến hành cải cách nên đã cản trở sự phát tiển về mọi mặt dẫn dến tình trạng trì trệ .* Tình hình kinh tế , chính trị và xã hội của Liên xô giữa những năm 1970 đến đầu những năm 1990:+ Kinh tế khủng hỏang, công nông nghiệp trì trệ , lương thực và thực phẩm ngày càng khan hiếm , đời sống nhân dân khó khăn .+ Chính trị xã hội mất ổn định .* Tháng 3-1985 Goóc ba chóp đề ra đường lối cải tổ:+ Mục đích : khắc phục những sai lầm, thiếu sót, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng và xây dựng một chủ nghĩa xã hội theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn .+ Nội dung: lập chế độ Tổng thống, thực hiện đa đảng, chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường.+ Kết quả công cuộc cải tổ : kinh tế suy sụp,chính trị rối loạn , tệ nạn xã hội phát triển , xung đột giữa các dân tộc và sắc tộc .Thực chất của cải tổ là từ bỏ và phá vỡ CNXH, xa rời chủ nghĩa Mác- Lê nin , nên kinh tế lún sâu vào khủng hoảng .* Những sự kiện về sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết :+ 19-8-1991: đảo chánh lật đổ Goóc ba chóp bị thất bại ; Đảng Cộng Sản Liên Xô ngừng hoạt động;chính phủ Xô Viết bị giải thể ,11 nước Cộng hòa tuyên bố độc lập thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập SNG.(21-12-1991)+ 25-12-1992 chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô tồn tại 74 nămLược đồ các nước SNGSử 9- Bài 2 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX (

II . Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu :* Tình hình các nước Đông Âu cuối những năm 70 đầu những năm 80 : Kinh tế khủng hỏang gay gắt ; chính trị mất ổn định .* Diễn biến sự sụp đổ chế độ XHCN ở các nước Đông Âu :-Cuối năm1988 khởi đầu từ Ba lan . lan nhanh sang Hunggari, Tiệp Khắc , CHDC Đức , Bungari, Nam Tư, An ba ni :mít tinh , biểu tình .- Được sự hỗ trợ của các thế lực phương Tây , Đông Âu phải cải cách kinh tế , thực hiện đa nguyên về chính trị ….., tiế hành tổng tuyển cử tự do*Kết quả : các đảng cộng sản bị thất bại , cuối 1989 chế độ XHCN bị sụp đổ ở Đông Âu*Hậu quả :-Hệ thống XHCN thế giới bị sụp đổ .-28-6-1991: SEV ngừng hoạt động-1-7-1991 Vác sa va giải thể* Nguyên nhân sự sụp đổ :-Kinh tế khủng hỏang .-Rập khuôn mô hình ở Liên Xô .- Sai lầm và tha hóa về đạo đức của một bộ phận lãnh đạo.-Chậm sửa đổi .-Sự chống phá của các thế lực trong và ngoài nước .-Nhân dân bất bình với các nhà lãnh đạo, đòi phải thay đổi .Sử 9- Bài 2 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX (Tổng thống Gooc ba chóp

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.​
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sáu mươi năm trước tôi biết mọi thứ; giờ tôi chẳng biết gì cả; giáo dục là cuộc khám phá không ngừng về sự ngu dốt của chúng ta.
Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive discovery of our own ignorance.
Will Durant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên