Ring ring

Bài 36: Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí lớp 9 bài 36 vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (tiếp theo) trang 133 SGK. Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng: vùng trọng điếm lương thực, thực phẩm, đảm bảo an toàn lương thực cho cả nước và xuất khẩu nông sản lớn nhất. Công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 36: GIẢI BÀI TẬP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TIẾP THEO 

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng: vùng trọng điếm lương thực, thực phẩm, đảm bảo an toàn lương thực cho cả nước và xuất khẩu nông sản lớn nhất. Công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.

- Phân tích bản đồ kinh tế và sô' liệu thống kê đế hiểu và trình bày đặc điém kinh tế của vùng.

 

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Căn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tĩ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng hằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng hằng này., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.
We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên