Snack's 1967

Bài 36: Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí lớp 9 bài 36 vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (tiếp theo) trang 133 SGK. Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng: vùng trọng điếm lương thực, thực phẩm, đảm bảo an toàn lương thực cho cả nước và xuất khẩu nông sản lớn nhất. Công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 36: GIẢI BÀI TẬP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TIẾP THEO 

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng: vùng trọng điếm lương thực, thực phẩm, đảm bảo an toàn lương thực cho cả nước và xuất khẩu nông sản lớn nhất. Công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.

- Phân tích bản đồ kinh tế và sô' liệu thống kê đế hiểu và trình bày đặc điém kinh tế của vùng.

 

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Căn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tĩ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng hằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng hằng này., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.
Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên