XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 66 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 66 - Sinh Học 10
Chương  4. Hô hấp tế bào – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3  trang  66 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?


Hướng dẫn giải


Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó các phân tử chất hữu cơ bị phân giải đến COvà H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng chuyển thành dạng năng lượng dễ sử dụng chứa trong phân tử ATP. Ở tế bào nhân thực, quá trình này diễn ra trong ti thể.


Quá trình hít thở của con người là quá trình hô hấp ngoài. Quá trình này giúp trao đổi O2 và CO2 cho quá trình hô hấp tế bào.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?


Hướng dẫn giải, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.
Never forget me, because if I thought you would, I'd never leave.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên