pacman, rainbows, and roller s

Chương I – Phần Ôn tập chương I – Mục B – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 87 đến 90 – Trang 111, 112

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 87 đến 90 – Trang 111, 112


87. Sơ đồ ở hình 109 biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Dựa vào sơ đồ, hãy điền vào chỗ trống.

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình…


b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình…


c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình…


Chương I – Phần Ôn tập chương I – Mục B – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 87 đến 90 – Trang 111, 112


Hướng dẫn giải


a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của các hình bình hành, hình thang.


b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của các hình bình hành, hình thang.


c) Giao giữa tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình vuông., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chẳng ai sống mà không xô đẩy và bị xô đẩy; trong mọi việc, anh ta đều phải chen lấn qua thế giới, tấn công và bị tấn công.
No man lives without jostling and being jostled; in all ways he has to elbow himself through the world, giving and receiving offence.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên