Pair of Vintage Old School Fru

Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 126 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.




WRITE. Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 126 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 126 SGK)









Đề bài:


Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report.


(Sử dụng thông tin ở hội thoại trang 121 để điền vào chồ trống trong bản báo cáo này).


Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 126 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Unit 13: FESTIVALS – Lễ hội. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 126 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.



Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.



The Rice-cooking Festival


by Festival Councilor Pham Phuong Linh



, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu sẽ tìm được đường qua những nơi ngay cả chó sói cũng không dám rình mồi.
Love will find a way through paths where wolves fear to prey.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên