XtGem Forum catalog

Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 93 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
WRITE. Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 93 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 93 SGK)

Đề bài:Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box.


(Hãy hoàn thành các chỉ dẫn về việc tái sử dụng, dùng động từ cho trong khung_.


soak             place            wrap                 dry


use               wait              mix                press


First, (0)     some old newspapers in a bucket of water overnight. Then(1)_______ a wooden spoon to mash the paper. Next, (2)_____________ the mashed paper and the water together in another bucket. (3)__________ a wire mesh in the mixture then pull il out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) __________ it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) __________ some heavy books in a plastic bag and out them on the cloth. (6   )_______ about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth to (7)________ in the sunlight.Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


First, (0) soak some old newspaper in a bucket of water overnight. Then (1) use a wooden spool to mash the paper. Next, (2) mix the mashed paper and the water paper together in another bucket. (3) Place a wire mesh in the mixture then pull it out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) press it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) Wrap some heavy books in a plastic bag and put them on the cloth. (6) Wait about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth to (7) dry in the sunlight., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật cần thiết trong việc phát khởi thiện chí và thái độ tốt, càng nhiều càng tốt. Với thiện chí và thái độ tốt, hạnh phúc, ngắn hạn và dài hạn, cho chính ta và tha nhân sẽ hiện hữu.
It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên