Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất( 1914)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 23. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX


ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914)


Các sách Tân thư, Tân báo do Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu viết được đưa vào Việt Nam đã cổ vũ các sĩ phu tiên tiến  hướng theo lý tưởng cuộc vận động  Duy tân của Trung Quốc, cuộc Duy tân Minh Trị, vào con đường cách mạng tư sản. Đầu thế kỷ XX, một phong trào yêu nước mới ở nước ta nảy sinh  theo khuynh hướng dân chủ tư sản, tiêu biểu là Phan Bội Châu – người lãnh đạo xu hướng bạo động.


I. PHAN BỘI CHÂU VÀ XU HƯỚNG BẠO ĐỘNG


* Chủ trương: “nợ máu chỉ có thể trả bằng máu”, ông kiên trì dùng bạo lực giành độc lập.


Nguyên nhân: Phan Bội Châu cho rằng Nhật bản cùng màu da, cùng văn hoá Hán học (đồng chủng, đồng văn), lại đi theo con đường tư bản châu Âu, giàu mạnh lên và đánh thắng đế quốc Nga (1905)


* Hoạt động:


-       Tháng 05/1904, lập Duy tân hội ở Quảng Nam


+         Mục đích đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, thành lập chính thể quân chủ lập hiến.



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tốt nhất là hãy trở nên hiểu biết nhờ bất hạnh của kẻ khác hơn là của bạn.
Better be wise by the misfortunes of others than by your own.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s